top of page

​東京マスダ日本語学校

​TOKYO   MASUDA

Japanese

Language

School

since1983

​ただいま、

学生の募集を一時停止しています。

Welcome to our HP.

But we are so sorry,  We have suspended

the recruitment of students.

欢迎来到我们的HP。

但是我们很抱歉,我们暂停招收学生。

歡迎來到我們的HP。

但是我們很抱歉,我們暫停招收學生。

HP에 오신 것을 환영합니다.

그러나 우리는 매우 유감스럽게도 우리는 학생 모집을 정지합니다.

Chào mừng đến với HP của chúng tôi.

Nhưng chúng tôi rất xin lỗi, chúng tôi đã đình chỉ tuyển dụng sinh viên.

bottom of page